Remy Janischka

Rechtspositie Militairen

De rechtspositie voor militairen is niet heel eenvoudig samen te vatten. Een militair is een ambtenaar en heeft geen arbeidsovereenkomst, ook het gewone arbeidsrecht geldt niet. Er gelden vele regelingen afhankelijk van het onderwerp en de aanstelling. Binnen Defensie is men gek op regels (en afkortingen).

Regels die gelden voor Militairen

Voor militairen geldt de Militaire Ambtenarenwet en het daarop gebaseerde Algemeen Militair ambtenarenreglement (AMAR). In het AMAR staan regels over bijvoorbeeld aanstelling, ontslag, opleidingen en toebedelingen van functies. Het AMAR wordt verder uitgewerkt met nadere regels in het Voorlopige Voorziening Uitvoeringsreglement AMAR (VV URAMAR). De regels over het loon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ziekengeld staan in het Inkomstenbesluit Militairen (IBM). De IBM wordt verder uitgewerkt in de Inkomstenregeling Militairen (IRM). Dan heb je nog de regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB). De regels rondom verhuizingen, reiskosten en voeding staan in het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD). Het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD).

Nog meer regels

Zoals gezegd is men binnen Defensie gek op regels. Zo is er nog het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD), die dan weer uitgewerkt wordt in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD). Nog genoemd kan worden de Regeling Huisvesting en Voeding Militairen 2018 ( RHVM 2018), het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD). Zaken rondom uitzending zijn nader geregeld de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO). Niet onvermeld dient te blijven dat in de Veteranenwet en het Veteranenbesluit regels staan over de zorg voor, tijdens en na een uitzending.

Tuchtrecht

De krijgsmacht is een bijzondere organisatie die zich bezig houdt met bijzondere taken. De wetgever heeft het van belang gevonden om speciaal voor de krijgsmacht aanvullende regels op te nemen om het ongestoorde functioneren te waarborgen. Zo geldt de Wet Militair tuchtrecht en het Wetboek van Militair Strafrecht specifiek voor militairen. Een militair die de fout in gaat kan zowel straf- en of tuchtrechtelijk worden aangepakt, als ook voor wat betreft zijn rechtspositie worden gestraft.

Burgerpersoneel

Voor de mensen die binnen Defensie werken en niet militair zijn,  het zogenaamd burgerpersoneel Defensie geldt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD) en een aantal nadere regelingen.  Het burgerpersoneel is ambtenaar en voor hen geldt de Ambtenarenwet.

Als u als Defensiemedewerker geconfronteerd wordt met een besluit van uw werkgever, waarbij uw belangen geschaad worden, bedenk dan dat er doorgaans binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet worden. U moet tegen dat besluit tijdig bezwaar maken. Als dat te laat gebeurt, staat dat besluit vast.

Heeft u een vraag over uw rechten of plichten als militair of burgerpersoneel, of een andere vraag over uw rechtspositie? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

2018-11-16T08:28:48+00:00 november 3rd, 2018|Ambtenarenrecht|
Avada WordPress Theme