Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

 

Remy Janischka

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wijzigt de rechtspositie voor de meeste ambtenaren. De Wnra gaat op 1 januari 2020 in. De ambtenaar wordt min of meer een gewone werknemer.

Na invoering van de Wnra wordt de eenzijdige ‘aanstelling’ gewijzigd in een arbeidsovereenkomst. Verder zullen er CAO’s gaan gelden voor deze overheidswerknemers en zal het normale ontslagrecht gehanteerd worden. Dat betekent dat een ambtenaar dan geen bezwaar of beroep meer kan aantekenen tegen bijvoorbeeld een ontslagbesluit. In plaats daarvan dient de overheidswerkgever volgens het normale arbeidsrecht vooraf toestemming te vragen aan het UWV of een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Welke regels gelden na invoering van de Wnra?

De overheidswerknemer blijft ‘ambtenaar’ heten. De Ambtenarenwet blijft van toepassing en regelt een aantal zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast gelden alle regels en afspraken die in de arbeidsovereenkomst en de CAO zijn opgenomen. Het uitgangspunt van het arbeidsrecht is dat er op basis van gelijkwaardigheid een arbeidsovereenkomst – of collectief CAO – wordt gesloten. Er gelden over en weer verplichtingen en voorwaarden. Dit zijn veelal bepalingen over loon, verlof en andere afspraken over arbeidsvoorwaarden. Tenslotte is het Burgerlijk wetboek (BW) van toepassing. Het arbeidsrecht is veelal geregeld in het BW.

Politie, defensie en rechterlijke macht blijven gewone ambtenaren

De Wnra geldt dus voor de meeste ambtenaren. Voor de mensen die bij de politie, defensie en rechterlijke macht (ook deurwaarders, notarissen en politieke ambtsdragers) werken verandert er niets. Deze ambtenaren houden na invoering van de Wnra hun gewone aanstelling.

Het is even afwachten wat de gevolgen zijn van invoering van de Wrna. Binnen werkend Nederland zullen er in ieder geval gewone werknemers zijn, overheidswerknemers/ambtenaren én ambtenaren met de oude rechtspositie. Vanuit de rechtspraktijk wordt er met belangstelling gekeken naar de vraag of de overheidswerkgever in staat zal zijn op basis gelijkwaardigheid – de afspraak tussen werknemer en werkgever – te handelen. De overheidswerkgever is het immers gewend om eenzijdig te bepalen wat er gebeurt.

Als u als ambtenaar of overheidswerknemer geconfronteerd wordt met een besluit van uw werkgever, bedenk dan dat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet worden, anders staat dat besluit vast.

Heeft u een vraag over uw rechten of plichten als ambtenaar, bijvoorbeeld over rechtspositie? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

2018-11-03T10:06:32+00:00 november 3rd, 2018|Ambtenarenrecht|